ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวบุศรา ศรีดาคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน