คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ บรรเรืองทอง
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววิลัยวรรณ์ เสียงใส
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2