พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าประสงค์
  1. ครูมีคุณภาพ
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
  3. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
  4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  5. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
  6. สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชน
  7. สถานศึกษาบริหารโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  8. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พันธกิจ

          โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  มีพันธกิจในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
                   1. พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                   2. ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                   3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
                   5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา