ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนเทศบาล  5  ชุมชนก้านเหลือง  ได้ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนมีนักเรียน ณ ปัจจุบัน ทั้งสิ้น  159  คน ระดับปฐมวัย 76  คน ระดับประถมศึกษา 83 คน
นายไพสิฐ  ศรีสมุทร  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  9 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ  5  คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานจ้างเหมา 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 คน

เขตบริการ
       1. ชุมชนก้านเหลือง 1,2,3  ถ.ชยางกูร 38,40,42  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
       2. บ้านก้านเหลือง   หมู่ 3  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี
       3. บ้านวนารมย์     หมู่ 23 ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี​
 
ที่ตั้ง/ขนาด
ที่ตั้ง
โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง ตั้งอยู่ เลขที่ 71  ซอย ชยางกูร 42  ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ 045-355-230
-  ทิศเหนือ       จรด     สวนวนารมย์
-  ทิศใต้          จรด    ซอยชยางกูร 42 (อุบลมอเตอร์ไบท์)
-  ทิศตะวันตก    จรด     ซอยชยางกูร  42.3
-  ทิศตะวันออก  จรด    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาด  โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง มีพื้นที่จำนวน   8  ไร่

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
ต้นประดู่คู่                
 
สีประจำโรงเรียน 
สีม่วง –  ขาว 
          สีม่วง   หมายถึง  ความกล้าหาญ   ความมั่นคง    ความสามัคคี
          สีขาว   หมายถึง  ความศรัทธา    ความเจริญรุ่งเรือง  ความซื่อสัตย์  ความโปร่งใส

ปรัชญาโรงเรียน
          คุณธรรมเด่น  เน้นวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  นำท้องถิ่นพัฒนา
 
คำขวัญโรงเรียน
          วินัยดี  มีน้ำใจ  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
อักษรย่อ                   ท.๕
 
อัตลักษณ์
          “อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สนุกกับงานอาชีพ”
เอกลักษณ์
          “สถานศึกษาน่าดู  น่าอยู่  เคียงคู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์
         
          โรงเรียนเทศบาล 5 ชุนชนก้านเหลือง  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายในปี พ.ศ. 2564
 
พันธกิจ
          โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  มีพันธกิจในการพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้
                   1. พัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
                   2. ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                   3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                   4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา
                   5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์

 1. ครูมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
 3. สถานศึกษามีความพร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้
 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 5. คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
 6. สถานศึกษามีความสัมพันธ์กับชุมชน
 7. สถานศึกษาบริหารโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 8. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
บุคลากรในโรงเรียน
          ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  คน   
          จำนวนครูทั้งหมด  9  คน  ชาย  3  คน  หญิง  6  คน

 1. ครูที่ปฏิบัติงานจริง    จำนวน  9  คน
 2. ครูที่ไปช่วยราชการ   จำนวน  -  คน
 3. ครูที่มาช่วยราชการ   จำนวน  -  คน
 4. ครูที่ลาศึกษาต่อ       จำนวน  -  คน
 5. ครูอัตราจ้าง           จำนวน  -  คน
 6. จำแนกตามวุฒิ  ดังนี้
 1. ปริญญาเอก           จำนวน  1  คน
 2. ปริญญาโท            จำนวน  6  คน
 3. ปริญญาตรี            จำนวน  3  คน
 4. ต่ำกว่าปริญญาตรี     จำนวน  -  คน
อัตราส่วนครู:นักเรียน     อนุบาล   1 : 26.5
                             ประถม    1 : 13
จำนวนครูขาด    -  คน   จำนวนครูเกิน    -  คน

 1. นักการภารโรง        จำนวน 2  คน
 2. เจ้าหน้าที่(ยาม)       จำนวน  1  คน
 3. บุคลากรอื่น  พนักงานจ้างตามภารกิจ   5  คน
พนักงานจ้าง มาช่วยราชการ  จำนวน 2 คน